Workers at Gas Plant

כלל ידוע הוא כי על מקום עבודה לשאת באחריות כלפי העובד ולשלם לו את שכרו במועד הקבוע בחוק ואת התנאים הסוציאלים הנלווים וכיוצ"ב. כמובן כי גם אם מערכת היחסים עם העובד עולה על שרטון, עדיין יש לעמוד בתנאי החוק.

במידה,ופוטרתם ללא שימוע ו/או שלא בצדק ו/או פגעו בזכויותיכם מומלץ לפנות לייעוץ משפטי פרטני ולבחון כיצד להתנהל. במשרדנו צוות עורכי דין מנוסים בתחום דיני העבודה ​​ובהנחייתה של עוה"ד גליק מנוהל התיק על ידי צוות משפטנים בכירים לגופו ולעומקו בצורה הטובה ביותר לטובת אינטרס הלקוח.

החשיבות שבקבלת ייעוץ משפטי מוקדם, נובעת בעיקר מהמצב המשפטי המורכב בישראל של דיני עבודה. בניית אסטרטגיה נכונה לניהול התיק, הינה קריטית לצורך שמירה על זכויותיכם.

עו"ד ומגשרת שרון גליק הינה בעלת ניסיון רב בדיני עבודה ועבודתה במשרדי בוטיק בתל אביב הקנתה לה יכולת לטפל בכל תיק לגופו ולעומקו ולראות את הנתונים המדויקים בצורה הטובה ביותר.

במקרה שטופל על ידי משרדנו לאחרונה, בו ייצגנו את העובד, התקבל פסק דין לטובתנו, בו חויב המעסיק לשאת בסכום התביעה שדרשנו ואף בטיפול מיוחד לשמירת זכויותיו לקרן הפנסיה, הוצאות שכר טרחה ופיצוי משמעותי.

העובד גילה להפתעתו כי המעסיק לוקח סכומים מתלושי השכר עבור קרן הפנסיה, אולם בפועל, קרן הפנסיה נותרה ריקה והעובד לא זכה לתנאים המגיעים לו כתוצאה מכך. ולא די בכך, העובד פוטר ממקום עבודתו שלא כדין, לא נערך לו שימוע ולמעשה, כל זכויותיו נרמסו בזו אחר זו בכל דרך אפשרית. לאחר שפנה למשרדנו, בהגשת תביעה אל בית הדין לעבודה ודרשנו את מלוא זכויותיו: תשלום קרן פנסיה, ימי חופשה ומחלה, תשלומים לביטוח מנהלים, פיצויי פיטורין ודמי הודעה מוקדמת ועוד.

הוכחות ואמינות

חשוב לציין שלעובד כמעט לא היו הוכחות, אולם על המעביד חלה החובה להוכיח כי שילם לעובד את כל מה שמגיע לו, ומשלא הצליח לעשות כן תועדף לרוב גרסת העובד. בתחום דיני העבודה סיכויי העובד גבוהים יותר, גם אם אינו מצויד באסמכתאות כתובות או בהוכחות מוצקות אחרות.

בית הדין לעבודה מושפע גם רבות מהתרשמותו מאמינות הצדדים ומעובדות נוספות שמוצגות בפניו.

קרן פנסיה

עבירה פלילית- ניכוי הפרשות העובד משכרו ואי העברתן לקרן הפנסיה מהווה גם עבירה פלילית לפי חוק העונשין שדינה קנס או מאסר.

הפרת ההתחייבות להעברת ההפרשות יכולה להתבצע בדרך של אי העברת הפרשות המעסיק לקרן הפנסיה ו/או בדרך של ניכוי הפרשות העובד משכר העובד, אך ללא העברתן לקרן הפנסיה.

על המעביד להמציא את הסכומים לקרן הפנסיה תוך 7 ימי עסקים מיום תשלום המשכורת החודשית לעובד או תוך 15 ימים מתום החודש שעבורו משולמים הכספים, וזאת לפי המוקדם מביניהם. במידה והמעסיק לא העביר את הכספים עד ה-15 לחודש הוא עלול להיות חייב בריבית כלפי קרן הפנסיה, וזאת מהיום ה-16 לחודש ועד למועד התשלום בפועל.

הפרשות פנסיוניות שלא הועברו תיחשבנה כשכר מולן במידה והן לא שולמו תוך 21 יום מהיום שבו רואים כמולן את השכר שבגינו מבוצעים התשלומים. איחור בתשלום מעבר למועד זה יהפוך את ההפרשות לשכר מולן, המזכה את העובד בקבלת פיצויי הלנת שכר שהינם פיצויים גבוהים ביותר.

מסלול ניהול התיק

הגשת תביעה, הצד השני נדרש להגיש כתב הגנה, יערך הליך של גילוי מסמכים, יקבע מועד דיון לקדם משפט, מועדי תצהירי עדות ראשית ודיון הוכחות. לאחר מכן, כל צד יסכם את טענותיו ולבסוף ינתן פסק הדין המכריע.

כמובן כי בכל שלב יכולה להנתן הצעה לפשרה. חשוב להיות ערנים ולשים לב למעמד התביעה בבית הדין לכל אורך ניהולה.

במידה והמעסיק פוגע בתנאי העבודה שלכם, דוגמת העדר תשלום לקרן הפנסיה, ראוי וכדאי לפנות לקבלת ייעוץ משפטי פרטני ולבחון כיצד להתנהל.

פגעו בזכויות שלכם? בואו גם אתם להיות לקוחות מרוצים של משרדנו ולעמוד על הזכויות שלכם לפי דין.

להתפטר ולקבל פיצויים? דעו את זכויותיכם!

פיצויי פיטורים יוענקו לעובד אשר עבד במקום עבודתו החל משנה אחת, ולעובד עונתי שתי עונות עבודה במשך שנתיים ברציפות. עם זאת, פיצויי פיטורים יוענקו גם למי שנאלץ להתפטר מעבודתו ונקראים: "פיטורים כדין התפטרות".  

להלן סקירה קצרה של סיטואציות שמהוות אפשרות לקבלת פיצויים:

לידה

אם שילדה ובמהלך 9 חודשים לאחר הלידה מעוניינת לטפל בילד שלה בעצמה, תוכל עדין לקבל פיצוי פיטורים בתנאים בחוק. מדובר בסעיף בעל תכלית סוציאלית כלפי האישה העובדת ומטרתו ליצור תנאים בהם תוכל להקדיש את זמנה לטפל בילד מבלי שתפסיד את פיצויי הפיטורים.

מקלט לנשים מוכות

עובדת אשר התפטרה בעקבות שהייתה במקלט לנשים מוכות, אשר אושרה על ידי לשכת סעד או משרד העבודה והרווחה, יכולה לתבוע ממעבידה פיצויי פיטורים. התפטרות זו, אשר היא סמוכה לשהותה במקלט, ובלבד שסמוך לפני התפטרותה שהתה במקלט כאמור תקופה של שישים ימים לפחות.

העתקת מקום מגורים

במקרה של התפטרות עקב העתקת מקום מגורים יראו את ההתפטרות כפיטורים. לא מדובר בכל העתקת מגורים כמובן, כאשר על העובד שהתפטר לעבור לגור בישוב אזור פיתוח, חקלאי, לרגל נישואין בתנאים מסוימים, והכל בהתאם לענין והגדרת החוק.

חוזה קצוב בזמן

עובד אשר היה מועסק במשך תקופה קצובה, וחוזה העסקתו נמשך עם תום התקופה, יש לראות בנסיבות הפסקת עבודתו כפיטורים על פי משמעותם בחוק. סירובו של העובד להמשיך את חוזה העסקה, למרות שהוצע לו, שומט את זכאותו לפיצויים. יש לציין כי הצעה להמשיך את חוזה ההעסקה חייבת להיעשות על ידי המעסיק, לפחות שלושה חודשים לפקיעתו.

הרעת תנאים מוחשית

סעיף 11 (א) לחוק פיצויי פיטורים קובע שבמידה ועובד התפטר מחמת הרעה מוחשית בתנאי עבודתו, או מחמת נסיבות אחרות שביחסי עבודה לגבי אותו עובד שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו ורואים את ההתפטרות לעניין זה כפיטורים.

כמובן שנדרשת התייחסות למכלול הנסיבות שהביאו להתפטרות ואין די בתחושתו הסובייקטיבית של העובד, שלפיה תנאי עבודתו הורעו, אלא עליו להוכיח קיומה של תשתית עובדתית אוביקטייבית לעניין. מתוך תשתית זו צריך בית המשפט ללמוד באופן ברור על הרעה מוחשית בתנאי העבודה.

תשומת לבכם כי לא כל שינוי בסדרי עבודה מצדיק התפטרות לפי סעיף 11 (א) לחוק פיצויי פיטורים, ונדרש כי ההרעה המוחשית בתנאי העבודה או הנסיבות ביחסי העבודה בהן אין לדרוש מעובד להמשיך בעבודתו, תהיינה הכוח המניע להתפטרות.

פטירה/פשיטת רגל של מעסיק

עובד שעבודתו נפסקה עקב פטירה או פשיטת רגל של המעסיק, יש לפנות בהתאם בתביעה לקבלת פיצוי פיטורים.

פטירה של עובד

שאריו של העובד לפי הגדרתם בחוק, יהיו זכאים לפיצויים של עבוד שנפטר כאילו פוטר.  

בריאות

במקרים בהם התפטרותו של עובד נובעת מחמת מצב בריאותי שלו או של בן משפחתו, ניתן לראות את ההתפטרות כמזכה בפיצויי פיטורים. הנטל על הוכחת החריג לחוק מוטל על כתפיו של העובד.

התפטרות מחמת גיל 

עובד אשר הגיע לגיל פרישה החוקי שלו (כפי שנקבע חוק גיל הפרישה) וביקש להתפטר מעבודתו, ניתן יהיה לראות את התפטרותו כפיטורים לעניין זכאותו לקבלת פיצויי פיטורים.

פיצויים למתגייס למשטרה

מתגייס למשטרת ישראל או לשירות בתי הסוהר אשר בסמוך לפני גיוסו היה עובד והתפטר מעבודתו על מנת להתגייס כאמור יהא זכאי לפיצוים בהתאם לתנאי החוק.

לסיכום

באפשרותכם לדרוש ממעסיקכם פיצוי פיטורים כאשר התפטרתם במקרים מסוימים דוגמת המקרים הנ"ל.

חשוב לדעת על סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963 לפיו לדוגמא התשלומים אשר המעסיק העביר בגין פיצויי פיטורים לקופת גמל או קרן פנסיה, יהיה במקום תשלום פיצויי פיטורים לעובד באופן מלא.

עוד חשוב להבחין בין דמי אבטלה שהינם תשלום מאת המוסד לביטוח לאומי כאמצעי מחיה לתקופה מסוימת אשר תלויה במצב האישי של המובטל שהינם דבר אחר לגמרי.

אנו כאן עבורכם לעמוד על זכויותיכם ולדרוש את המגיע לכם כדין.

 

פיטורים בהיריון? פיטורים לאחר חופשת לידה

במידה ועובדת פוטרה בהיריון ו/או לאחר חזרה מחופשת לידה, והכל כאשר מדובר בפיטורים על רקע ההיריון, הרי שבאפשרות העובדת להגיש נגד המעסיק תביעה אל בית הדין לעבודה בה לבקש למנוע את הפיטורים ולדרוש פיצוי כספי בטענה להפליה ופיטורים שלא כדין, וכן את השכר שהייתה אמורה לקבל החל ממועד הפיטורים ועד 3 חודשים לאחר חופשת הלידה.

בנוסף לכך, ניתן לדרוש בתביעה גם פיצוי ללא הוכחת נזק ובגין עוגמת נפש בשל פגיעה בכבודה ובחופש העיסוק.

במקרים רבים בהם בית הדין קבע כי העובדת פוטרה על רקע הריונה, הוא חייב את המעסיק לשלם לה פיצוי עונשי על מנת להרתיעו מפני מקרים דומים בעתיד.

כמו כן, בד ובד לתביעה, באפשרות העובדת להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה כנגד מעסיקה. תשומת לבכם כי מדובר בעבירה פלילית מצד המעסיק, כאשר במידה ולא פעל לפי החוק צפוי לקנסות ובעבירות מסוימות- אף למאסר.

יצוין כי פיטורים ללא היתר אינם תקפים והעובדת זכאית להמשיך לעבוד.

עובדת הנמצאת בחודש החמישי להריונה נדרשת להודיע למעסיקה על ההיריון.

סעיף 9 בחוק עבודת נשים, תשי"ד-1954, אוסר על מעסיק לפטר עובדת במהלך הריונה, וזאת אם העובדת מועסקת במקום העבודה או אצל אותו מעסיק חצי שנה ומעלה. האיסור חל גם לגבי עובדות זמניות, וגם לגבי עובדות המועסקות בחוזה עבודה לתקופה קצובה.

אין באמור לקפח זכויות של נשים אשר עובדות מתחת ל-6 חודשים במקום עבודתן וגם נשים אשר עובדות במשך תקופה "קצרה" ולא נדרש אישור מהתמ"ת, אך ככל שיוכיחו קשר בין הפיטורים להיריון יהיו זכאיות להגנה על זכויותיהן.

כמו כן, מעסיק לא יפגע בהיקף משרה ו/או בהכנסה של עובד שחלה הגבלה על פיטוריהם לפי סעיף 9 לחוק עבודת נשים, בתקופה שבה חלה ההגבלה כאמור, אלא בהיתר התמ"ת. למעט שינוי זמני בהיקף המשרה שיזם העובד בהתאם להצגת תעודה רפואית.

מתי כן ניתן לפטר? במקרים אחרים שאינם קשורים להיריון, ואינם על רקע ההיריון, המעסיק יפנה אל משרד התמ"ת בבקשה לקבלת היתר פיטורים. יודגש כי החובה לבקש היתר לפיטורי עובדת בהריון העובדת לפחות 6 חודשים חלה בכל מצב, גם אם נראה בבירור שאין כל קשר בין הפיטורים להריון. לעובדת הזכות להגיב על הטענות שהעלה המעסיק.

חופשת לידה? חוק עבודת נשים אוסר לפטר עובדת בחופשת הלידה, ובמשך תקופה של 60 יום מסיומה. האיסור כולל גם מתן הודעה מוקדמת. יתרה מכך, על המעסיק להחזיר את העובדת מחופשת הלידה לעבודה בפועל בימי "התקופה המוגנת", ורק לאחר מכן יוכל לשקול את פיטוריה לפי חוק ובהתאם גם בכפוף לכללי השימוע כמובן.

במידה ופוטרת בהיריון ו/או פוטרת לאחר חזרה מחופשת לידה ו/או נראה כי הפיטורים קרבים ובאים, אנו ממליצים לך להתייעץ עם משרד עו"ד בהקדם האפשרי על מנת לשמור על הזכויות שלך ולפעול בחכמה.

לכל שאלה, אנו כאן לרשותכם.